E-mail
      
Използване на GIS WebServer SE в сайта за метеопрогнози на Геодетект ЕООД

Използвайки продукти на КБ "Панорама", Геодетект ЕООД разработи технология за събиране, обработка, картографска визуализация и публикуване в Интернет на метеорологична информация за територията на България. Автоматизирани са заявките за текуща и прогнозна информация за времето във всяка от метеостанциите. От точковите данни се създават регулярни модели (матрици на качеството) посредством интерполационните методи Кригинг и Кокригинг. Матриците се построяват с помощта на задачата "Създаване на матрици", която е част от ГИС "Карта 2011". Резултатните матрици за всеки ден от прогнозата се съхраняват в отделни папки. GIS WebService SE обезпечава публикуването им в Интернет в съответствие с протокола WMS. За достъп до данните в мрежата на основата на GIS WebServer SE е създаден портал "Метеорологична прогноза за всяка точка от територията на България", с чиято помощ се постига визуализиране на прогнозните резултати.Плевен център - ортофотоизображения и триизмерен модел
на Мавзолея-костница " Св. Георги Победоносец" (видео)

ГИС "Панорама" 12 е сертифицирана за използване в строителството

Органите по сертифициране на софтуер, използван в строителния сектор в Русия издадоха сертификат за съответствие № RA.RU. АБ86.Н01044 на програмния комплекс "Панорама".
Общите изисквания по безопасност на сградите и съоръженията и свързаните с тях процеси на проектиране (вкл. инженерните изисквания), строителство, монтаж, настройка, експлоатация и събаряне са регламентирани в нормативните документи и отговарят на определени национални и международни стандарти.
Програмите ГИС "Панорама", "Панорама-Редактор", ГИС Панорама Мини, "Комплекс геодезически разчети", "Комплекс геологически задачи", "Комплекс хидрологически задачи" и "Комплекс градостроителни задачи" съответстват на нормативната база. На тест беше подложен целият набор програми за създаване и редактиране на карти и планове, обработка на информацията от дистанционни изследвания, поддържане на класификатори, обработка на геодезически измервания, съгласуване с изикванията по отн. на геология и екология, триизмерно моделиране и подготовка на проектната документация.
Картите, общите и едромашабните планове на територията на предприятията, инженерните изисквания, графичните и текстови проектни документи цифрови модели на сградите и др. може да се съхраняват на ГИС Сървър за съвместно използване, при което се осъществява отдалечен достъп с разграничаване правата на потребителите. Централизираното съхранение на данните позволява ефективно и просто управление на промените в проектната и експлоатационна документация. Внасянето на промяна в даден проект незабавно се отразява във всички представяния: на етажните планове, фасадните планове или разрезите.Подобрени средства за 3D-моделиране и подготовка на кадастрални документи в ГИС "Панорама" 12

КБ "Панорама" разработи ГИС "Панорама" версии 12.4.5. Новата версия е с подобрена поддръжка на локалната база данни SQLite, с чиято помощ се изобразяват матрични данни за релефа и се изпълняват всякакви височинни разчети (построяване на профили, зони на видимост, оценки на превишението, пресмятане обемите на изкопи/насипи, 3D-моделиране и др.). Подобрена е и програмата за зареждане и изобразяване на облак от точки (LAS).Отвореният двоичен формат LAS служи за съхраняване на записи от точки, получени от LIDAR (light detection and ranging) - лазерни локатори, използвани за изследване на морската и земна повърхност. Ускорено е зареждането на големи по обем файлове с облаци от точки в LAS формат. При зареждането се запазва цветът на изходните точки, използвани за 2D и 3D изображения. Един от тези видове данни е непрекъснатият модел на повърхнината, създаден с помощта на PHOTOMOD DenseDSM, разработка на компанията Ракурс. Моделът, изработен с помощта на много видове изходни данни по метода SGM (Semi-Global Matching) опростява създаването на триизмерни модели на урбанизирани райони с голяма разрешаваща способност и може да бъде зареден в ГИС "Панорама" за изобразяване, векторизиране, построяване на профили и др. разчети. Добавена е и поддръжка на защитени с парола zip-архиви, съдържащи различни по вид данни (векторни карти, снимки, матрици), както и обновяване на вече отворените архиви. Ако архивът е защитен с парола, на потребителя ще бъде дадена възможност за въвеждането на паролата за достъп до данните. Подобрен е експортът на векторни данни във формати DBF, XLS, TXT, CSV, HTM. Увеличен е наборът от мерни единици за дължина и площ на обектите. В допълнение към метри и километри за измерване на дължина може да се използва и милиметри на картния лист, а за площ - хектари. Установените в диалога мерни единици се запомнят и възстановяват при следващото извикване на диалога. В диалога за създаване на нова карта е добавена характеристиката "Запазване дата и час на обновяване на обекта". Ако картата използва тази характеристика, то при създаване и редакция на даден обект автоматично се записва служебната информация за дата/час на операцията, както и името на оператора, който я е извършил. Програмата вече поддържа и псевдоконичната проекция на Бон (EPSG:9827), която е подходяща за обзорно-географски карти. Нововъведения има и в Комплекса за геодезически разчети. Подобрено е зареждането на XML кадастрални данни. Вече е възможно прочитането на файлове съгл. XML схема KPOKS_v04 - кадастрален паспорт на сграда, съоръжение, незавършен строителен обект. Разработена е и нова документация на комплекса. Новата версия на програмата и документацията са достъпни за сваляне от раздел Скачать на сайта на КБ "Панорама".Примери за добавяне на приложни задачи в ГИС "Панорама" 12 с използване на средствата й за разработка в среда на Visual Studio C++

КБ "Панорама" обнови инструментариума за разработка на приложни програми (SDK) в средата на ГИС "Панорама" 12. В него са включени примери за приложения, използващи интерфейсите MAPAPI и PANAPI във Visual Studio C++. Интерфейсът MAPAPI осигурява обработката на векторни карти и данни от дистанционни изследвания, а PANAPI - механизмите за взаимодействие с програмата. PANAPI използва три вида обекти за управление: прозорец на картата, приложна задача, команден процесор. Данните може да са разположени на локалната машина или на ГИС Сървър под формата на пространствени геоданни управлявани от СУБД. Разработката на приложения на платформа x64 осигурява обработката на данни в голям обем и повишава скоростта на изчисленията благодарение на възможностите за паралелна обработка. Приложните библиотеки и тяхната документация са достъпни в раздел Скачать на сайта на КБ "Панорама".За нас | Услуги | Обучение | Събития | Контакти

Copyright © Geodetect Ltd.