E-mail
      
Подземен кадастър

Фирмата извършва георадарно откриване и заснемане на подземни проводи и съоръжения с георадарна система "Zond-12e”. Георадарното откриване и заснемане на подземни технически проводи и съоръжения е една интересна и в същото време изключително специфична дейност, която почива на геофизични методи за разпознаване на подземни обекти. Георадарът излъчва импулси и приема отразените сигнали от границите на изследваната среда. Тази дейност намира приложение при:
 • откриване и разпознаване на метални и неметални предмети, кабели, тръби, проводи и други;
 • определяне дълбочината на различни минерални залежи;
 • съдебна медицина;
 • определяне нивото на подземни води;
 • определяне степента на замърсяване на почвата;
 • профилиране дъната на реки и водоеми;
 • намиране на зарити промишлени отпадъци;
 • откриване на несанкционирани включвания към тръбопроводи;
 • други подобни задачи.
Геодезия

Фирмата разполага със система за интегрирана геодезия TRIMBLE GNSS R8 VRS ROVER - TRIMBLE S6 TOTAL STATION ROBOTIC ROVER. Системата е съчетание от върхови технологии, осигуряващи редица предимства в работата на професионалните геодезисти.
Дружеството е лицензирано в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и извършва целия комплекс от дейности, свързани с кадастъра:
 • изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри;
 • изработване на специализирана кадастрална карта;
 • изработване на проекти за изменение на кадастрална карта;
 • заснемане на сгради и издаване на удостоверение по чл. 52, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
Фирмата има голям опит в дейностите, свързани със строителство на сгради и съоръжения:
 • трасиране на имотни граници;
 • трасиране на сгради;
 • определяне обема на изкопи и насипи;
 • трасиране на пътища и железопътни линии.Геоинформационни технологии

„Геодетект” разполага с технология за разработване на геопортали. Геопорталът съдържа функции за мащабиране и преместване на картите, промени в размера и състава им. Могат да се създават, изтриват и преместват точкови обекти. Изпълнява се търсене и филтриране на информация в базата данни (БД). Възможни са няколко вида търсене на обекти: чрез название, област, адрес и търсене на улични кръстовища. В геопортала може да се измерват разстояния, да се създават потребителски раздели, да се формират отчети от таблици на БД, да се записват картите (част от тях) във файлове и да се извършват разпечатки. Потребителят може да установява цвят на фона, яркост и контраст, прозорец за увеличаване, видимост на слоевете, използвани инструменти (панели) и други параметри. В геопортала се използва механизъм за идентификация на потребителите с цел защита на информацията и сигурност на данните. Показан е геопорталът на централната част на град Плевен, съдържащ ортофотоизображение с размер на пиксела 7 см., CAD-файл и триизмерен модел на Мавзолея-костница „Св. Георги Победоносец”, получен след лазерно сканиране. Посочените материали са създадени в „Геокад-93.Фотограметрия

Фотограметричният отдел на фирмата разполага с 12 работни места 7, от които са оборудвани със стереомонитори. Работи се в среда PHOTOMOD. Всички лицензи са мрежови и позволяват многопотребителски достъп и разпределена обработка. Извършва се обработка на сателитни изображения и въз-душни снимки. Фирмата предлага:
 • извършване на аеротриангулация;
 • изработване на цифрови модели на обекти;
 • създаване на дигитални модели на терена;
 • изработване на ортофотопланове;
 • създаване и обновяване на едромащабни топографски карти.

За нуждите на архитектурното проектиране, консервацията и реставрацията на паметници на културата, със средствата на земната фотограметрия се изработват:
 • ортофотопланове на фасади;
 • екстериорни и интериорни 3-D модели на сгради.
„Геодетект”, съвместно с „Геокад 93” и „Геомера М+Р”, разполага със собствен без-пилотен летателен апарат - Swinglet CAM на швейцарската фирма „SenseFly”. Swinglet CAM е иновационен мини самолет. Swinglet CAM разполага с 12 мегапикселна камера с фокусно разстояние 24 мм. При височина на летене 50 м. размерът на пиксела на терена е 2 см. Височината на полета може да достигне до 1500 м., което съответства на 60 см. размер на пиксела. Изцяло окомплектован Swinglet CAM тежи 0,5 кг. Работи с презареждаеми литиево-йонни батерии. Продължителността на полета с една батерия е 30 минути. В рамките на един полет може да се заснеме различна по площ територия, в зависимост от височината на летене. При размер на пиксела 5 см. (височина на летене 140 м.) за един полет се покрива територия около 1,5 кв.км. При размер на пиксела 30 см. (височина на полета 840 м.) се покрива територия от около 10 кв.км. Swinglet CAM има следните области на приложение:
 • Въздушна фотография - вертикални и перспективни снимки;
 • Фотограметрия и картография - мозайки, ортофото, DEM;
 • Инфраструктура и управление на територията - контрол и заснемане на процесите на изграждане на инфраструктурни проекти, мониторинг на състоянието на мостове и други съоръжения;
 • Земеделие и горско стопанство - заснемане състоянието на посевите и оценка за развитието им, незаконно изсичане на гори и следене състоянието на горските масиви;
 • Мониторинг на природни бедствия и рискови процеси - следене на зони на засушаване и заливане, земетресения, пожари, промишлени аварии;
 • Градско планиране - заснемане на незаконни строежи, откриване на незаконни сметища;
 • Археология;
 • Енергетика - мониторинг на електропреносната и нефто-газопреносната мрежи;
 • Управление на национални и природни паркове и резервати, защитени зони, наблюдение на диви животни.Картография

Фирма „Геодетект” изработва цифрови едромащабни топографски карти (ЕТК) в мащаб 1:5000 и 1:10000, отговарящи на съвременните стандарти и технологии. Цифровите ЕТК се създават въз основа на съвременни дистанционни цифрови технологии, топографо-геодезически методи и допълнителни източници на информация. Точността на ситуацията и на релефа отговарят на действащата нормативна база и са съобразени с европейската и международната практики. Използва се цифров класификатор, който е основа на информационното осигуряване, като е спазен принципът за максимално запазване качеството на съществуващите ЕТК. Цифровите ЕТК отговарят на всички съвременни международни стандарти и практики, в пълно съответствие с директивата на ЕС за инфраструктура на пространствени данни INSPIRE и стандартите на ISO от серията 19100. За да се осигури независимост на инфраструктурата за пространствени данни от математическото, информационното, програмното осигуряване и технологиите при създаване на цифрови ЕТК се използват единни класификатори и единни изисквания към състава на метаданните. Осигурява се предаване на данните в единен стандарт на основата на GML.Цифровите ЕТК са с ново оформление, съответстващо на разпоредбите на Наредба №2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система 2005. Използваните върхови технологии позволяват повишаване качеството на цифровите ЕТК, като значително се снижава себестойността и се намалява времето за тяхното създаване (обновяване).Технологии в селското стопанство

„Геодетект” изработва ГИС за селското стопанство на базата на разработения в КБ „Панорама” комплекс от геоинформационни системи. В комплекса влизат:  ГИС „Панорама АГРО”, „Панорама АВТО”  и  „Панорама ЗЕМЕДЕЛИЕ”. Неговото предназначение е решаването на широк спектър от задачи в областта на растениевъдството. Мониторинг на превозните средства, водене на регистър за историята на обработваемите площи, технологично планиране и анализиране - това далеч не е пълният списък от възможности. Осигурена е връзка към отворени източници на пространствени данни. Това може да са както сателитни изображения с различна точност, така и разнообразна картографска информация: метеоданни, растителност, пожароопасност, пътна обстановка и др. Заедно с оперативната информация за придвижването на техниката и състоянието на реколтата тази допълнителна информация дава възможност за вземане на различни решения от собственици, инвеститори и застрахователи. Разчетът на препоръчителните дози минерални торове помага за създаване на система за наторяване с помощта на ГИС „Панорама АГРО” или „Панорама ЗЕМЕДЕЛИЕ”. Интеграцията с други продукти на КБ „Панорама” - GIS WebServer AGRO, ГИС Сървър, GIS WebServer, GIS WebService и GIS WebFeatureService позволява изграждането на корпоративна ГИС интегрирана система за планиране ресурсите на предприятието (ERP system). Така например GIS WebServer AGRO позволява организирането на уеб достъп до картографските и атрибутни данни на ГИС „Панорама АГРО” и „Панорама ЗЕМЕДЕЛИЕ”.
За нас | Услуги | Обучение | Събития | Контакти

Copyright © Geodetect Ltd.