Инвестиционно проектиране по част "Геодезия"

Геодезическо заснемане за проектиране

Чрез него се дава пространственото решение на характерни елементи на територията на обекта. Нужно е за етапите на проучване и проектиране и служи за основа на останалите специалисти от проектантския екип - по части "Архитектура", "Конструктивна", "Електроинсталации", "ВиК", "Озеленяване и паркоустройство" и други.

Трасировъчен план

Елемент от проекта, който посочва как правилно следва да се построи даден обект. Съдържа контури с точни координати и контролни разстояния, които да послужат при физическата реализация, за да се осигури коректна експлоатация.

Вертикално планиране

Част от проекта, показваща необходимото изменение на релефа на терена с оглед той да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта. Целта е максимална ефективност и икономически изгодна реализация на обекта. Дава представа за облика на територията, която ще се благоустроява.

Картограма на земни маси и обобщена количествена сметка

Тази част цели околичествяване на изкопните и насипните работи при изпълнение на вертикалната планирока. Доказва доколко е целесъобразен проектът и каква е степента на икономичност при последващото извършване на земните работи и полагането на настилки.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.