Изработване на проект за изменение на КККР

promeni (1)

При настъпване на промени в обектите на кадастъра – делба, разделяне, съединяване, отчуждаване, промяна на граница по взаимно съгласие, нанасяне на нови поземлени имоти или сгради

При непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР)

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.