Издаване на удостоверение

√  Удостоверение за идентичност

на поземлен имот

на самостоятелен обект в сграда

При нужда от удостоверяване на връзката между описанието на собствеността в нотариалния акт и актуалната кадастралната карта

√  Удостоверение за търпимост

За удостоверяване на законност при липса на строителни книжа, за разрешаване на нотариално прехвърляне или за изготвяне на проекти за пристрояване/надстрояване

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.