Изработване и изменение на ПУП

pup (1)

Изработване с цел:

√ урегулиране на поземлени имоти, улици и квартали

√ определяне на предназначението на имота

√ определяне на допустимо застрояване на имотите

Изменение при:

√ промяна предназначение на земеделски земи

√ урегулиране на имот с цел строителство

√ изменение и корекции на съществуващ кадастрален план

√ промяна на застрояването на урегулирани имоти

√ делба/обединение на урегулирани имоти

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписано заявление.

Прикачване на заявление

Моля, прикачете подписан файл.