Подготовка на документи за виза за проектиране

viza (1)

Извадка от действащ ПУП, с която се определят възможността, начинът, характерът на застрояване на имота (параметри на застрояване) според ЗУТ.

За разрешение проектиране за урегулирания имот

Основание за разрешение за строеж

X